ربات دریایی هوشمند

ربات فتاح ثمره تلاش محققان شرکت دانـش بنیان ایـمن گستر هـوشمند تنها بااستفاده ازانـرژی مـوج و خـورشیدبدون موتور دریاها را می پیماید. حـفاظت، بازرسی، نـمونه گیری و نـقشه برداری شبانه روزی بدون صرف انرژی با مانـدگاری حداقل 1 ماه در منـطقه و انجام ماموریت در بدترین شرایط آب و هـوایی از ویژگیهای این سـامانه هـوشمند برنـامه پذیر است.

استفاده از انرژی موج برای به حرکت درآوردن کشتی و قایق ها به قرن نوزده‎هم میلادی برمیگردد.تلاش‎های انجام شده دراین راستا منجر به وسایل نقلیه دریایی شده است که باانرژی دردسترس موج بنوانند مایلها مسافت دریایی را طی کنند.ربات فتاح ثمره اعتماد به نخبگان کشور، بررسی، تحقیقات و محصولات شرکتهای بین المللی پیشتازدردهه ‎های گذشته و بهره‎وری ازدانش داخلی می باشد. شرکت ایـمن گستر هوشـمندبا بومی سازی و طراحی این زیر سامانه های حیاتی توانسته محصول استراتژیک فتاح را با عملکرد بالاتر ازرقیبان خود در زمینه سرعت و حجم حمل محموله پشت سر بگذارد. شبیه سازی، مدلینگ و طراحی تک تک زیرسامانه ها،گامهای بلندی بودی بوده است که با همکاری سازمانها و ارگانهای دسسوز میسر شده است. ربات فتاح ازدو بخش تشکیل شده است، بخش بالایی این ربات که روی سطح اب شناور است از یک تخته‎ی شناور(شبیه یک قایق)ساخته شده است که شامل سامانه‎های ر‎ادیویی و ناوبری و سیستم موقـعیت یاب روسـی، باتری و سلولهای خورشیدی سنسورهای متناسب با هرعملیات می‎باشد، قسمت زیـرین ربات که در عمق قراردارد، شامل عملگر هـدایتی و مدارات الکتریکی می باشد به نحوی که وسیـله قادر است پـارامترهای مورد نیاز مانند‎ نقشـه های سونار،سیگنال هیدوفن و مقادیر دما،شوری و هدایت الکتریکی را اندازه‎گیری کرده و با ثبت موقعیت پارامتر در رایانه مرکزی ربات ذخیره کرده یا به ایستگته زمینی ارسال نماید. نمونه اخیر قابلیت حمل سنسور وتجهیزات را تا وزن 40 کیلوگرم رادارا است. دیگر بپردازد. همچنین از سلولهای خورشیدی برای تامین انرژی سامانه های الکتریکی ا استفاده می شود که در سطح بالایی ربات تعبیه شده است.